CO2 veroorzaakt géén Global Warming21/09/2019 11:39 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Om te beginnen een verduidelijking. De titel van dit artikel en de tekst van het plaatje moeten worden begrepen als: "Het toevoegen van meer CO2 aan de reeds bestaande CO2-concentratie in de Aardse atmosfeer heeft geen meetbare invloed meer op de gemiddelde temperatuur".

Er is nooit een sluitend wetenschappelijk bewijs geleverd voor de CO2-hypothese die zegt dat het broeikaseffect wordt vergroot door menselijke emissies en dat dit een wereldwijde opwarming ("global warming") tot gevolg heeft. Integendeel, alle bewijzen en rationele overwegingen wijzen in de tegenovergestelde richting, namelijk dat deze hypothese moet worden weerlegd.

Hier een overzicht:

 • Aanwijzing 1: Er bestaat geen permanente correlatie tussen de CO2-concentratie en de gemiddelde Aardse temperatuur
  Sinds het Holoceen Klimaat Optimum, dus de afgelopen 8 duizend jaar, is de CO2-concentratie geleidelijk aan gestegen, terwijl de gemiddelde aardtemperatuur geleidelijk aan is gedaald.
  Tussen de jaren '40 en '70 van de vorige eeuw is de CO2-concentratie enorm snel gestegen, terwijl de gemiddelde temperatuur is gedaald. De daling was zelf zo sterk, dat er sprake was van een "Global Cooling" crisis en wetenschappers ons waarschuwden voor een nieuwe glaciale periode.
  Tussen de jaren 2000 en 2015 zijn de wereldwijde CO2-concentraties aanzienlijk gestegen terwijl er géén stijging van de temperatuur is waargenomen.
  Dit alles zou volstrekt onmogelijk zijn als de CO2-hypothese op waarheid zou berusten. Er bestaat géén verklaring van de klimatologen voor deze fenomenen.
  Artikel: Temperatuur versus CO2 - een overzicht

 • Aanwijzing 2: Het einde van de opwarming aan het begin van ieder interglaciaal
  Gedurende de huidige IJstijd (4 miljoen jaar) heeft de Aarde meer dan 40 glaciale en interglaciale perioden gekend. Bij iedere overgang van glaciaal naar interglaciaal stopte de opwarming ongeveer op hetzelfde niveau. Waarom gebeurde dat? Volgens de CO2-hypothese zou de aardtemperatuur in een onstopbare ("runaway") opwarming moeten zijn terechtgekomen. Dit feit -dat zich dus meer dan 40 maal heeft herhaald- is in volledige tegenspraak met de hypothese en de klimatologen hebben hier geen verklaring voor.
  Artikel: Waarom stopte de opwarming?

 • Aanwijzing 3: De ijstijden van de verre pre-historie
  Veel eerder in het verleden hebben er op Aarde verschillende ijstijden plaatsgevonden terwijl de CO2-concentratie ongeveer tienmaal zo hoog was als tegenwoordig. Dit is volkomen in tegenspraak met de CO2-hypothese en de klimaatwetenschappers kunnen dit niet uitleggen.
  Artikel: De Ordovicium IJstijd

 • Aanwijzing 4: De klimaatmodellen voorspellen te veel opwarming
  De CO2-hypothese is nooit bewezen, maar vormt tóch de basis voor de honderden klimaatmodellen die door het IPCC (VN) worden gebruikt voor hun rapporten. Met het verstrijken van de tijd wordt het steeds duidelijker dat alle gebruikte klimaatmodellen te veel opwarming voorspellen. De resultaten komen op geen enkele manier overeen met de in de werkelijkheid verrichte metingen.
  Het énige model dat de werkelijkheid enigszins benadert is het model dat de kleinste rol toedicht aan de broeikasgassen.
  Dit is een heel duidelijke aanwijzing dat de hypothese niet klopt en de klimaatwetenschappers hebben hier geen verklaring voor.
  Artikel: Klimaatmodellen

 • Bewijs: De vingerafdruk van de veronderstelde toename van het broeikaseffect ontbreekt
  Opdat de broeikasgassen de Aarde zouden kunnen verwarmen is energie nodig. Volgens de hypothese zou deze energie moeten worden verkregen uit een verandering in de infraroodstralingsbalans van de atmosfeer.
  In de metingen van de NASA wordt deze verandering niet aangetroffen hetgeen bewijst dat er geen toename is van het broeikaseffect en daarom wordt de hypothese weerlegd.
  Artikel: De vingerafdrukken van het broeikaseffect


Er is geen enkele reden om ons zorgen te maken over het klimaat. Er bestaat geen klimaatcrisis en er is geen enkele reden om maatregelen te nemen om onze uitstoot van CO2 te beperken. De mensheid heeft géén invloed op het klimaat en al helemaal niet in de mate die ze ons willen doen geloven.

Tom van Leeuwen, 20 september 2019.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...