Klimaatwaarheden en klimaatleugens27/01/2022 11:58 - Geplaatst door Tom van Leeuwen
Er is de afgelopen jaren een zeer zorgwekkende situatie ontstaan rondom het klimaatvraagstuk. Westerse politici lijken alle contact met de realiteit te hebben verloren en proberen elkaar te overtreffen in politieke correctheid, die op geen enkele manier door de wetenschap wordt ondersteund. Wetenschappers zwijgen uit angst om hun reputatie en baan te verliezen.
De tijd lijkt gekomen om de zaken even duidelijk op een rijtje te zetten.

Klimaatwaarheden
Het CO2 broeikaseffect is verzadigd (gesatureerd) en het toevoegen van méér CO2 aan de aardse atmosfeer heeft geen meetbaar effect op de temperatuur ervan of op het klimaat in het algemeen.


Dit blijkt uit de wijze waarop het broeikaseffect werkt. CO2 is een broeikasgas, het absorbeert infrarode straling die de Aarde uitstraalt om af te koelen, maar van het hele elektromagnetische spectrum heeft het die eigenschap voor minder dan 1% van de frequenties. Dat wil zeggen dat 99% van de straling ongehinderd door CO2 naar de ruimte wordt uitgestraald. De 1% van de frequenties die CO2 kan absorberen representeert een eindige hoeveelheid energie. Bij een bepaalde concentratie CO2 wordt al die energie geabsorbeerd, er is geen absorbeerbare energie meer over en het toevoegen van méér CO2 heeft geen meetbaar effect meer op de temperatuur. Dat is het verzadigingspunt van het broeikaseffect.
Nu blijkt dat dit verzadigingspunt reeds aan het begin van het Holoceen werd bereikt, toen zo’n 8 duizend jaar geleden de opwarming na de vorige glaciale periode stopte. Sindsdien bestaat het CO2 broeikaseffect, maar werkt het op z’n maximale absorptievermogen en heeft het toevoegen van méér CO2 dus geen meetbaar effect meer.
Deze theoretische benadering wordt op twee manieren empirisch bevestigd. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde, repliceerbare experimenten en berekeningen:
1.- Metingen van de stralingsbalans aan de top van de atmosfeer, uitgevoerd door het CERES programma van de NASA wijzen uit dat er géén sprake is van een groeiend CO2-broeikaseffect ondanks de stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer.
Lees meer: De vingerafdrukken van het broeikaseffect.

2.- De door de mens toegevoegde CO2 aan de atmosfeer wordt veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze fossiele brandstoffen bevatten de isotopen 12C en 13C, maar niet het van nature radioactieve 14C. Nu blijkt dat de balans van deze 3 koolstofisotopen in de atmosfeer verandert, op een manier waaruit valt te berekenen dat slechts 12% van de toegevoegde CO2 door de mens wordt veroorzaakt. De overige 88% heeft een natuurlijke oorsprong.
Lees meer: Wij zijn onschuldig! CO2 maatregelen hebben geen zin.

Klimaatleugens
We beleven een klimaatcrisis. De mensheid moet zo spoedig mogelijk de uitstoot van CO2 beëindigen om de opwarming die die uitstoot tot gevolg heeft, te stoppen.

De enige manier waarop deze bewering wordt verdedigd is een schijnbare correlatie tussen de CO2-stijging in de atmosfeer en de stijging van de temperatuur sinds de jaren ’80. De temperatuurgrafieken die worden aangehaald zijn niet onbetwist, in veel betrouwbaardere satellietmetingen is de correlatie veel minder duidelijk zichtbaar en voor bepaalde periodes is de correlatie afwezig of zelfs omgekeerd.
Er wordt voorbijgegaan aan het feit dat een correlatie nog niet duidt op een causaal verband en zelfs al zou er een causaal verband bestaan, zou het evengoed kunnen dat de temperatuurstijging de CO2-toename teweegbrengt en niet andersom.
Verder wordt deze bewering niet bevestigd door wetenschappelijk bewijs. Er is geen enkel experiment of meting bekend die een wetenschappelijk bewijs levert.

De situatie in de wereld
De verdwazing die zich van de Westerse Wereld (Europa, Noord-Amerika en Australië) meester heeft gemaakt, lijkt in de rest van de wereld afwezig te zijn. Rusland en China kijken rustig toe hoe het Westen zichzelf in de voet aan het schieten is, India is niet van plan haar ontwikkeling naar een moderne economie gevaar te laten lopen en Japan lijkt niet bijster enthousiast.
In Zuid-Amerika en Afrika is het klimaat een non-issue. Er wordt gekeken of er geld los te krijgen is, gebruikmakend van de situatie, maar andere zaken zijn veel belangrijker.
Blijft dus het Westen, waar men bereid lijkt de welvaart en economische toekomst op het spel te zetten voor het "oplossen" van een niet-bestaand probleem. Niemand vraagt zich meer af of de basis van het hele verhaal eigenlijk wel klopt, men is volkomen verblind bezig de doelstellingen ieder jaar te verscherpen, zonder zich ook maar enig moment af te vragen of dit allemaal zinvol is.


De klimaatplannen
De Westerse overheden vallen over elkaar heen om zo verregaand mogelijke hervormingen te presenteren om dit niet-bestaande probleem op te lossen. Op steeds kortere termijnen wil men een steeds groter gedeelte van de CO2-uitstoot verminderen. CO2 wordt voorgesteld als de grote boosdoener, een vervuiler. Ook dit staat overigens ver af van de waarheid. CO2 is als plantenvoedsel de basis van al het leven op Aarde.
In Nederland is de huidige belofte, bij het aantreden van het kabinet Rutte-IV, een reductie van 60% van de CO2-uitstoot in 2030. Om dit te kunnen bewerkstelligen worden op vele terreinen plannen gemaakt; concrete stappen zijn nog maar nauwelijks gezet, en van enige reductie is nog geen sprake.
1.- Het vervangen van het wagenpark
Verbrandingsmotoren worden verboden en alle voertuigen moeten worden vervangen door elektrische exemplaren. Men is nog op zoek naar een oplossing voor het luchtverkeer.
2.- Het vervangen van de energiecentrales
Kolen- en aardgascentrales worden verboden. Als alternatieven wordt gewerkt aan uitbreiding van de windturbines en zonnepanelen. Het is zeer de vraag of deze alternatieven voldoende energie kunnen leveren, vooral gezien het feit dat de vraag naar elektriciteit door de andere plannen sterk zal stijgen. Kernenergie wordt ook als alternatief genoemd.
3.- Woningen en bedrijven van het gas af
Terwijl overheden van andere Westerse landen het aardgas vreemd genoeg zien als een "schoon" alternatief (er is natuurlijk wel degelijk sprake van CO2-uitstoot bij het verbranden van aardgas), en het Nederlandse aardgasnetwerk het beste van de wereld is, is de Nederlandse overheid er van het begin af aan op gespitst om woningen en bedrijven te verbieden nog langer met gas te stoken. Het alternatief zijn de warmtepompen, waarbij woningen worden verwarmd door met elektromotoren opgepompt warm grondwater of restwarmte uit de lucht. Er zijn ook hybride warmtepompen die aardgas alleen vervangen als het niet te koud is; op winterse dagen wordt dan weer gewoon gas gestookt. Helaas verloopt het verspreiden van de warmte binnen de gebouwen op een andere manier, waardoor ingrijpende verbouwingen aan ieder gebouw noodzakelijk zijn, zoals vloerverwarming, muurverwarming en HR++ dubbel glas.
4.- Uitbreiding van het elektriciteitsnet
De klimaatplannen 1 en 3 zullen het bestaande elektriciteitsnet extra belasten, zonder dat het daar op berekend was. Ingrijpende vernieuwingen en uitbreidingen zullen daardoor noodzakelijk zijn.

De totale kosten van dit pakket maatregelen zijn moeilijk in te schatten. De overheid probeert de bevolking een rad voor de ogen te draaien met het opzetten van een klimaatfonds van 35 miljard euro, alsof dat voldoende zou zijn. Een nuchtere beschouwing van de feiten leert het volgende. Er zijn in Nederland 8 miljoen huishoudens. Als alleen al voor de aanpassingen en verbouwingen die nodig zijn om een huishouden van het gasnetwerk te verwijderen bijvoorbeeld 30 duizend euro gemoeid is, zijn de totale kosten van het punt 3 van de klimaatplannen 240 miljard euro. En dan hebben we het dus nog niet over het wagenpark, het elektriciteitsnet en de energiecentrales. Dit is een grove schatting, maar het is volkomen duidelijk dat de totale investeringen die nodig zijn om alle klimaatplannen uit te voeren hard richting de 1000 miljard zullen lopen, oftewel het totale Nederlandse Bruto Nationaal Product voor één jaar.

Een heel andere vraag is of het in feite wel mogelijk is om al die verbouwingen en aanpassen binnen de gestelde termijn te realiseren. Is er voldoende geschoold personeel (loodgieters, metselaars, elektriciens, etc.) direct oproepbaar om deze taken uit te voeren?

Al met al is dit een ideale situatie voor de collectivisten. Er is veel geld te verdelen. Andermans geld. De bevolking is bang, zelfs mensen die vermoeden dat er iets niet klopt zijn bang om dit uit te spreken. Iedereen lijkt gehoorzaam de plannen te willen volgen, om niet de sociale consequenties te hoeven ondervinden die een kritische houding met zich mee zou kunnen brengen. Het is haast niet voor te stellen dat dit een ongelukkige samenloop van toevallige omstandigheden is. Het komt ze gewoon té goed uit allemaal. Er lijkt een perfect plan achter te zitten.

Het grote gevaar is dat deze plannen worden vastgelegd in wetten en internationale verdragen die op een later tijdstip door de justitie zouden kunnen worden afgedwongen, ook indien vernieuwde inzichten anders aangeven.

Daarom is het zo belangrijk om deze zaken op een rijtje te zetten. Bekijk de feiten op een objectieve manier en probeer zelf een standpunt te vormen en na te leven.

Tom van Leeuwen, 29 januari, 2022.

 

Donaties

Het gevecht tegen de klimaathysterie vergt tijd! Als je denkt dat ik op de goede weg zit en mijn inspanningen wilt steunen dan zou ik heel dankbaar zijn voor een kleine donatie om deze site in de lucht te houden.

Bedankt!


De vingerafdrukken van het broeikaseffect

De hypothese van "door de mens veroorzaakte klimaatverandering" houdt in dat de toename van de CO2-concentratie het broeikaseffect van de atmosfeer versterkt en dat dit de opwarming van de Aarde als eindresultaat heeft.

Sinds het begin van het geïndustrialiseerde tijdperk rond 1850, stoot de mens een relatief grote hoeveelheid CO2 uit in de atmosfeer door het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gevolg van deze emissies is dat tijdens die periode de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk steeg van ongeveer 300 deeltjes per miljoen (ppm) tot meer dan 400, een toename van bijna 40%. Tegelijkertijd steeg de gemiddelde temperatuur in dezelfde periode met ongeveer 1,5 °C met een kleine variatie afhankelijk van de gebruikte gegevensbron.

Er lijkt dus een correlatie te bestaan tussen de concentratie CO2 en de temperatuur van de Aarde in deze periode. Maar het bestaan van een correlatie betekent niet automatisch dat er ook een causaal verband bestaat. Het kan puur toeval zijn dat deze twee concepten zich op een gesynchroniseerde manier ontwikkelen. In een vorig artikel zagen we bijvoorbeeld dat diezelfde correlatie voor andere tijdspannes niet bestaat.
Lees verder...

Waarom stopte de opwarming?

De politieke rapporten van het IPCC zijn gebaseerd op de hypothese dat CO2 de belangrijkste regelknop is van de Aardse temperatuur. Het probleem is dat deze hypothese in het geheel niet overeenkomt met de empirische gegevens waarover de wetenschap beschikt. Men maakt voorspellingen aan de hand van modellen die niet in staat zijn het verleden te ‘voorspellen’.
Lees verder...

Temperatuur versus CO2 - een overzicht

Bij het bespreken van 'klimaatverandering' is het noodzakelijk om na te gaan hoe het klimaat op Aarde in het verleden is veranderd. Dat geeft een indicatie voor de vraag of de huidige veranderingen normaal zijn of niet.

De wereldwijde temperaturen varieerden in de afgelopen 500 miljoen jaar enorm. Afhankelijk van de gebruikte tijdschaal is de huidige temperatuur koud of warm, dus als we het hebben over de "normale temperatuur" moet worden aangeven welke tijdschaal als referentie wordt gebruikt.
Lees verder...

De opwarming van Nederland

In Nederland hangt het dagelijkse weer sterk af van de windrichting. Omdat het een klein land is, is de windrichting vrij homogeen voor het hele gebied, vooral op grotere hoogten waar het grootste deel van de warmteconvectie plaatsvindt.

Vanwege de geografische ligging, halverwege tussen het ijskoude Noordpoolgebied in het noorden, de droge en hete Sahara in het zuiden, de Euraziatische landmassa in het oosten en de Atlantische Oceaan in het westen, heeft elke windrichting unieke weerkenmerken.

Noord - koud,
Oost - droog,
Zuid - warm,
West - nat weer.
Lees verder...

Waarnemingen van satelliettemperaturen

Deze maand januari 2023 heeft de gemiddelde satelliettemperatuur gepubliceerd door Dr. Christy en Dr. Spencer (University Alabama Huntsfield) een negatieve deviatie, vergeleken met de gemiddelde maandelijkse metingen tussen 1991 en 2000.

Natuurlijk zegt deze waarde niet veel, de definitie ervan zit vol met willekeurige begin- en eindpunten, maar hoe dan ook, het klinkt niet alsof er veel opwarming heeft plaatsgevonden in de afgelopen 30 jaar, en nog minder "catastrofale opwarming" waarover we lezen en in de reguliere media en kranten en zien op tv.
Lees verder...

Klimaatlezing van Marcel Crok (Clintel)

Een uitstekende lezing van Marcel Crok (Clintel) voor wie alle klimaatwaarheden ook eens in het Nederlands wil horen.

De verzadiging van het CO2-broeikaseffect

Deze grafiek is alles wat je nodig hebt om te begrijpen dat CO2 niet de klimaatregelknop van de aarde is.

Op de horizontale as zien we de infrarood (IR) spectrumgolflengten, dat wil zeggen de "IR-kleuren" als dit soort straling zichtbaar zou zijn voor het menselijk oog.
De verticale as toont de energiestroom, dat is de energie die wordt uitgestraald door de aarde, gezien vanuit de ruimte.

De grafiek zelf laat zien hoe de aardatmosfeer de IR-straling van het aardoppervlak filtert en de rol van de verschillende broeikasgassen in dat filterproces. De groene lijn is het filter van de atmosfeer van de aarde zonder broeikasgassen.
Lees verder...

Video - Wie zijn de échte klimaatontkenners?

Het klimaat heeft gedurende het Holocene veel schommelingen vertoond. Het verschil tussen de hoogste en de laagste gemiddelde temperatuur van de afgelopen 10 duizend jaar bedraagt ongeveer 3 °C.

Klimaatalarmisten, met het IPCC voorop, proberen dit te ontkennen, en dat is begrijpelijk. Deze variatie betekent namelijk dat ook zónder de menselijke invloed er sprake was van klimaatsverandering.

Dat ondermijnt hun hypotheses en vaak hangen hun baantjes juist daar van af.

Klimaatverandering gezien vanuit een historisch perspectief.
Lees verder...